Het Europass Consortium

In elke lidstaat is een Nationaal Europass Centrum (NEC) gevestigd dat de activiteiten rondom Europass coördineert en in eigen land promoot. In Nederland is DUO het NEC.

In Nederland is daarnaast een consortium van acht organisaties gevormd uit het onderwijs- en arbeidsbemiddelingsveld dat Europass in Nederland uitvoert. Het consortium bestaat uit: CINOP, DUO, Nuffic, MBO Raad, SBB, UWV/WERKbedrijf, Vereniging Hogescholen en VSNU.

Erasmus +

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren.

De educatieve opbrengst van Erasmus+ bestaat uit kennis of vaardigheden die uiteindelijk de Europese economie sterker maken. Europa moet slimmer worden om een aantrekkelijke kenniseconomie te zijn en te blijven. Ook is dit nodig om te kunnen concurreren met andere kennisregio’s, waar ook ter wereld. Erasmus+ is het middel om dat doel te bereiken.

Nuffic

De wereld is dichterbij dan ooit. Veel wat er in de wereld gebeurt, heeft effect op onze eigen samenleving en economie. En andersom. Daarom is internationalisering zo belangrijk. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Internationalisering vormt de basis voor sociaal-culturele ontwikkeling en economische groei. Het zorgt er ook voor dat landen vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Door mensen zich te laten ontwikkelen tot wereldburgers, creëren we een samenleving die gericht is op de toekomst.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Met SBB is er één loket en één werkwijze voor leren in de praktijk. Op MijnSBB voor bedrijven of via de portal voor het onderwijs onderhoudt u zelf uw gegevens. Voor persoonlijke dienstverlening zijn er adviseurs praktijkleren, die door het hele land advies geven over stages en leerbanen. En ook de medewerkers van de Servicedesk in Zoetermeer helpen u graag verder.

Dienst Uitvoering Onderwijs

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

DUO voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.

MBO Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 66 onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

UWV Werkbedrijf

U zoekt personeel in Europa. U vergroot hiermee uw kans om de juiste kandidaten voor uw vacature te vinden. UWV biedt werkgevers ondersteuning bij het vinden van personeel in Europa. UWV werkt hiervoor samen met EURES (EURopean Employment Services), een Europees netwerk van organisaties dat zich bezighoudt met arbeidsbemiddeling op de Europese arbeidsmarkt.

Vereniging Hogescholen

De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen. De aangesloten hogescholen zetten zich samen in voor de kwaliteit van onderwijs én praktijkgericht onderzoek. De Vereniging biedt een platform voor opinievorming en kennisdeling. De Vereniging Hogescholen is bovendien de belangenbehartiger van alle bekostigde hogescholen en dus een belangrijke gesprekspartner voor politiek, andere maatschappelijke organisaties en overheden nationaal en internationaal.

VSNU

De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. Dit doet de VSNU door het faciliteren van debat, het ontwikkelen en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten, het bijdragen aan reputatieverbetering van de universitaire sector en het maken van strategische keuzes om het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland te versterken. Daarnaast is de VSNU een werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche.